1. INLEDNING

I detta integritetsmeddelande finns information om hur det svenska privata aktiebolaget Protectia AB (org. nr: 559365-5169 (“vi”, “vår” eller “oss”), behandlar personuppgifter. Detta integritetsmeddelande innehåller information om bland annat följande:

 • vilka personuppgifter vi behandlar,
 • varför behandlingen sker,
 • vart personuppgifterna blir lagrade,
 • vem personuppgifter kan bli delade till, och
 • vilka rättigheter de registrerade har enligt GDPR.

Nedan förekommande hänvisningar till “du“, “dig” eller “din” avser den registrerade vars personuppgifter vi behandlar.

2. DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext i detta integritetsmeddelande, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Användarkonto: avser ett användarkonto till Webbapplikationen.

Behandling: avser allt som sker med personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning och justering.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Personuppgifter: avser alla uppgifter som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Vanliga exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Personuppgiftsansvarig: avser den som bestämmer ändamålet med en viss behandling av personuppgifter och hur behandlingen ska gå till.

Personuppgiftsbiträde: avser den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Registrerad: avser den individ som kan bli identifierad genom personuppgifterna.

Tredje part: avser någon annan än, den personuppgiftsansvarige, registrerade eller personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna).

Tredjepartstjänster: avser Tredje parts information, tjänster, produkter, system, webbplatser, programvaror, nätverk, databaser och plattformar.

Webbplatsen: avser Leverantörens officiella webbplats som finns tillgänglig via protectia.se (inklusive eventuella subdomäner, såsom app.protectia.se).

Webbapplikationen: avser app.protectia.se.

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i detta integritetsmeddelande som anges i artikel 4 i GDPR.

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Firstborn Group AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, i den mån vi bestämmer medel och ändamål med behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet). All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR samt de grundläggande dataskyddsprinciperna.

Om inte annat uttryckligen anges, är vi personuppgiftsansvariga för den behandling som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

4. HUR VI FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Vi mottar vanligtvis personuppgifter i följande situationer:

a. när någon tar kontakt med oss,
b. när vi ingår ett avtal med dig eller en annan Tredje part,
c. i samband med att vi fullgör ett ingått avtal,
d. när en användare adderar uppgifter till sitt Användarkonto,
e. när någon anmäler sig för att ta emot vårt nyhetsbrev,
f. när någon besöker vår webbplats, och
g. vid interaktion med oss via våra sociala medier.

5. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar enbart personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla det ändamål som de blev insamlade för (enligt principen om uppgiftsminimering).

Vi behandlar främst följande kategorier av personuppgifter:

 • Identifierande uppgifter: förnamn, efternamn, personnummer.
 • Avtalsuppgifter: avtal som ingåtts med oss samt relevant avtalsinformation, såsom order-ID och kundnummer.
 • Ärendeuppgifter: individers kontakt med oss i form av exempelvis e-post, chatt, samtal för kundtjänstärenden och liknande.
 • Samtyckesuppgifter: information om lämnade samtycken, exempelvis avseende direktmarknadsföring eller användning av cookies.
 • Enhetsuppgifter: uppgifter som samlas in via cookies med stöd i besökarens samtycke, såsom uppgifter om dator, surfplatta eller telefon som används vid besök av vår Webbplats, IP-nummer, tidszon, operativsystem, språkinställningar, skärmupplösning samt andra uppgifter som tillhandahålls via cookies.
 • Övrigt: övriga personuppgifter som blir lämnade till oss eller registrerade av användare i sitt Användarkonto, såsom körkortsnummer.

6. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning behandlar vi enbart personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje behandling lagligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Vi behandlar personuppgifter främst med stöd i någon av följande fyra lagliga grunder:

 • Samtycke: Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1.a GDPR).
 • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1.b GDPR).
 • Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6.1.c GDPR).
 • Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en Tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (artikel 6.1.f GDPR).

I vissa fall är det valfritt för dig att ange dina personuppgifter till oss. Men om du till exempel inte gör det, kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda supporten eller hantera ärendet.

Du kan behöva delge dina personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med oss eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. Om inte annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa juridiska konsekvenser om du inte anger dina personuppgifter till oss.

När en behandling av personuppgifter sker med stöd i Intresseavvägning som laglig grund, är vår bedömning att behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad behandlingen i fråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till behandlingen i fråga. Vi behandlar dock aldrig känsliga personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund.

7. SPECIFIKA BEHANDLINGSAKTIVITETER

Nedan kan du läsa mer om laglig grund och ändamål med behandlingen av personuppgifterna.

1) När du besöker Webbplatsen:

Webbplatsen använder cookies. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke (utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat). Laglig grund för ovan angiven behandling: Samtycke.

Du kan läsa mer information om hur cookies används i cookiemeddelandet som finns publicerat på Webbplatsen.

2) När vi får kontakt via e-post, kontaktformulär, telefon eller sociala medier

Du kan kontakta oss, och vi kan kontakta dig, via e-post, telefon eller sociala medier. Dessutom kan du skicka ett meddelande till oss via kontaktformulär på Webbplatsen. Vid sådana fall får vi tillgång till dina personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt.

Exempelvis kan vi få tillgång till följande personuppgifter vid kontakt: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och andra uppgifter som du lämnar till oss.

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att personuppgifterna behandlas, för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet.

Vår bedömning är även att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, och att behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

Tillhandahållandet av personuppgifterna till oss är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna hantera ärendet.

Laglig grund för ovan angiven behandling: Intresseavvägning.

3) När vi ingår ett avtal med en kund och vid fullgörande av avtalet

När du ingår ett avtal med oss avseende köp av våra tjänster/produkter, kommer vi att behandla ditt förnamn, efternamn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-postadress samt information om faktureringsadressen. Om beställaren är en näringsidkare/juridisk person, behandlar vi motsvarande kategorier av personuppgifter som tillhör beställarens representant, exempelvis firmatecknaren eller kontaktperson.

Det finns flera syften med att samla in och behandla ovan nämnda personuppgifter, bland annat följande:

a. Ingå och fullgöra avtalet: Först och främst används de för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtalet på ett korrekt sätt. Personuppgifterna kommer endast att behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppnå detta syfte. Laglig grund för dessa behandlingar: Avtal.

b. Fakturering: Uppgifterna används även för fakturering och betalningshantering, vilket är nödvändigt för att säkerställa en smidig och korrekt hantering av ekonomiska transaktioner i enlighet med avtalade villkor. Laglig grund för dessa behandlingar: Avtal.

c. Kundservice: Dessutom använder vi dessa uppgifter för att effektivt kunna kommunicera med beställaren, och om tillämpligt dess representanter, skicka information om våra tjänster och förbättra vår övergripande kundservice. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

d. Reklamationer: Vid eventuella reklamationer avseende våra tjänster/produkter behandlar vi även personuppgifterna för att kunna hantera reklamationsärendet och uppfylla våra rättsliga förpliktelser, särskilt enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Laglig grund för dessa behandlingar: Rättslig förpliktelse.

e. Bokföring: Vi behandlar även bokföringsunderlag som en del av vår verksamhet, inklusive fakturor och kvitton. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla krav enligt Skatteverket och gällande lagstiftning, inklusive bokföringslagen (SFS 1999:1078). Dessa bokföringsunderlag kan innehålla personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Sådana underlag kommer att lagras under den tid som lagen och/eller Skatteverket kräver det. Laglig grund för dessa behandlingar: Rättslig förpliktelse.

4) Nyhetsbrev

Du kan samtycka till att få nyhetsbrev från oss genom att lämna ditt aktiva samtycke till att vi får behandla din e-postadress för att skicka nyhetsbreven till dig. Det är frivilligt att tillhandahållna din e-postadress till oss för detta ändamål, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla din e-postadress, men de möjliga följderna av att du inte anger din e-postadress till oss är att vi inte kommer att skicka våra nyhetsbrev till dig.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, kommer vi inte fortsätta att skicka nyhetsbrev till dig.

Laglig grund för ovan angiven behandling: Samtycke.

Om du avprenumererar från nyhetsbreven, kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss.

Om du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta vår support via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt.

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse till att personuppgifterna behandlas för ovan nämnda syften. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

Laglig grund för ovan angivna behandlingar: Intresseavvägning.

5) Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter:

Intresseavvägning: Vi behandlar personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse i följande syften:

 • Direktmarknadsföring: Vi använder personuppgifter för att genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster. Detta inkluderar att skicka e-postmeddelanden med information, kampanjer och erbjudanden till våra befintliga kunder via e-post eller andra kommunikationssätt.
 • Teknisk funktionalitet: Vi utvecklar och säkerställer den tekniska funktionaliteten av vår Webbplats genom att anlita utvecklare eller specifika program för att utveckla och testa dess funktioner.
 • Säkerhetsskydd: Vi kan behandla personuppgifter för att skydda oss mot missbruk, brott, bedrägeri, intrång eller annan skadegörelse av vår egendom. Vid sådana händelser kan vi anmäla dem och delge nödvändiga uppgifter till relevanta myndigheter, såsom Polisen eller Integritetskyddsmyndigheten.

8. LAGRINGSPLATS

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dock personuppgifter överföras och behandlas utanför EU/EES. För att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter vid sådana överföringar vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder. Det kan inkludera att inhämta ditt samtycke, använda standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller säkerställa att mottagarlandet har adekvata dataskyddslagar.

9. LAGRINGSTID

Vi behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisnings- eller rapporteringskrav, i enlighet med principen om lagringsminimering. Den exakta varaktigheten av lagringsperioden beror på vilken typ av personuppgifter och för vilket ändamål de samlades in. Personuppgifter som blir registrerade i vårt kund- eller leverantörsregister lagras inom avtalstiden och för en tid om fyra (4) år därefter. När vi lagrar personuppgifterna för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, t.ex. för att uppfylla penningtvätts-, bokförings- och andra lagstadgade krav, lagrar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för varje ändamål. Vi kan också radera personuppgifterna på den registrerades begäran om vi inte behöver behandla personuppgifterna i fråga för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. När personuppgifterna inte längre behöver lagras, blir de raderade eller anonymiserade. I händelse av ett krav riktas mot oss, kan vi behålla personuppgifterna fram till utgången av den lagstadgade preskriptionstiden. På samma sätt, i händelse av en pågående tvist, kommer relevanta personuppgifter att lagras tills tvisten har lösts. Vi säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om lagring av personuppgifter under dessa omständigheter.

10. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte personuppgifterna med obehöriga. För att effektivt kunna driva och bedriva vår verksamhet kan vi behöva dela dina personuppgifter med utvalda företag som har expertis inom sina respektive områden eller om det är nödvändigt för oss att följa tillämplig lag (inklusive social-, arbets- eller skattelagstiftning). All delning av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, med fokus på att skydda de registrerades rättigheter och integritet. Vi kan lämna ut personuppgifter till de mottagare som anges nedan för att uppnå de syften som anges i avsnitt 7 (Specifika behandlingsaktiviteter) och som beskrivs nedan.

Myndigheter

Vi kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter, såsom polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut eller dela personuppgifter till för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter som svar på lagliga förfrågningar eller när det är nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller utreda brottslig verksamhet. Detta avslöjande sker för att skydda våra och andra relevanta parters egendom, intressen och säkerhet.

Leverantörer och samarbetspartners

Vi kan dela personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners, inklusive personuppgiftsbiträden, för att skydda våra berättigade intressen, uppfylla avtalsenliga och rättsliga skyldigheter, upptäcka och förebygga problem samt förbättra våra tjänster och digitala kanaler.
Leverantörerna omfattar bland annat företag inom server- och hostingtjänster, redovisningsbyråer, leverantörer av molntjänster, bokföringssystem, webbaserade plattformar samt tillhörande applikationer och andra partners som bidrar till stödet och driften av vår verksamhet. Innan vi delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde, ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa korrekt behandling och säkerhet i enlighet med artikel 28 i GDPR.

Laglig grund för ovan angivna behandlingar: Intresseavvägning.

Andra tredje parter

I samband med eller under förhandlingar om en överföring av vårt företags tillgångar, fusion, försäljning, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet, kan personuppgifter lämnas ut till den potentiella köparen eller säljaren som är involverad i sådana transaktioner, inklusive deras personal/leverantörer.

Vi har kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att personuppgifterna behandlas för de ändamål som anges ovan, och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i din rätt till integritet och privatliv.

Laglig grund för ovan angivna behandlingar: Intresseavvägning.

11. DINA RÄTTIGHETER

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har i egenskap av registrerad enligt GDPR:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Detta inkluderar information om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och eventuella Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av oss. Du kan begära information om behandlingen av dina personuppgifter, få en kopia av personuppgifterna i ett maskinläsbart format (förutsatt att det inte finns något tillämpligt undantag från rätten till tillgång) och informeras om de skyddsåtgärder som finns för gränsöverskridande överföringar. Detta innebär dock inte att du har rätt att få de handlingar som innehåller de behandlade personuppgifterna.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi behandlar. Om vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kommer vi, på din begäran eller på vårt initiativ, att komplettera, korrigera eller radera personuppgifterna i fråga. När vi har korrigerat personuppgifterna kommer vi att meddela dig om detta, förutsatt att det inte är för betungande för oss.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in, eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen. Juridiska skyldigheter kan dock hindra oss från att omedelbart radera delar av personuppgifterna. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och eventuellt konsumenträtt. När vi raderar personuppgifterna på din begäran kommer vi att informera dig efter raderingen, förutsatt att detta är möjligt och inte för betungande för oss.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar. Detta innebär att dina uppgifter endast kan lagras och inte behandlas vidare, eller endast behandlas för specifika och begränsade ändamål. Ett exempel på när denna rättighet gäller är när de personuppgifter vi behandlar behöver rättas. Om du begär att vi ska korrigera dina personuppgifter kan du också be oss att begränsa behandlingen av de specifika uppgifterna tills dess att de har blivit korrigerade. Vi kommer att informera dig när begränsningen upphör.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära överföring av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt. Denna rätt gäller endast om behandlingen av personuppgifter utförs automatiskt och endast om vår behandling sker för att genomföra ett avtal där du är part i avtalet eller baserat på ditt samtycke.

Rätt att invända: Du har rätt att göra invändningar när dina personuppgifter blir behandlade efter en intresseavvägning. Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du har dock alltid rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring. Sådana invändningar kan göras när som helst. Om en invändning görs mot direktmarknadsföring kan personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål och vi kommer att informera dig när vi har raderat personuppgifterna om du begär det.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte bli föremål för beslut baserade enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, om dessa beslut väsentligt påverkar dig. Undantag gäller om beslutet är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal eller är tillåtet enligt lag. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, kan du begära att det granskas eller bestrids. Vi genomför inga automatiserade beslut, vare sig med eller utan profilering.

12. HUR DU UTÖVAR RÄTTIGHETERNA

Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran.

Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet.

Vi kommer att informera dig om vår hantering av din begäran utan dröjsmål och senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. Om begäran är komplex eller om vi exempelvis har fått in ett stort antal förfrågningar, kan denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader. I sådana fall kommer vi att meddela din om förlängningen inom den första månaden efter att vi mottagit din begäran.

Det är viktigt att notera att rättigheterna är föremål för vissa begränsningar och villkor enligt GDPR. Några av rättigheterna gäller enbart gäller i vissa situationer samt bara om det är lagligt och möjligt för oss att genomföra din begäran.

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till att vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

13. ÄNDRINGAR

Vi granskar innehållet i detta integritetsmeddelande regelbundet för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Innehållet kan, med eller utan föregående meddelande därom, uppdateras vid behov. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i vårt vid var tid gällande integritetsmeddelande samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga ändringar under förutsättning att en sådan informationsplikt är obligatorisk enligt tillämplig lag.

Den tillämpliga versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen.

14. FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Om du har några frågor angående innehållet i detta integritetsmeddelande eller vår behandling av personuppgifter, eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Våra företags- och kontaktuppgifter

Firma: Protectia AB
Org. nr: 559365-5169
E-post: info@protectia.se
Postadress: c/o Talenom Järfälla AB, Järfällavägen 106 plan 5, 177 41 Järfälla
Telefon: 08-580 981 11 (öppettider: vardagar 08:00-11:00)

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, som är den svenska tillsynsmyndigheten:

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Telefon: 08-657 61 00.
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Observera att beroende på ditt bosättningsland finns det olika tillsynsmyndigheter som du kan kontakta angående frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan hitta information om de olika tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater via följande länk: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Senast uppdaterad: 10/04/2024